Escola Jacme March

Qualitat educativa, innovació i atenció a la diversitat

El respecte a l’altre, a l’entorn físic, social i cultural, i el treball en equip, alguns deis valors del centre educatiu

Ubicada al Carrer de Sant Pere 114, disposa de 2 línies de P3 a 6é de primària

L’escola pública Jacme March, inau­gurada l’any 1973, actualment té 255 alumnes des de P3 fins a 6e de Primaria. Disposa d’una plantilla de 24 mestres, una tècnica d’educació Infantil, una tècnica d’inserció social i un mestre d’aula d’acollida. 
Els objectius de l’escola són: 

Entre les accions que s’impulsen al llarg del curs escolar hi ha el Pla de l’esport / Erasmus+, E-Twinning [projectes inter­nacionals], Sharing to learn, plàstica a cicle superior en llengua anglesa, hort escolar, treball de la gestió de les emo­cions, racons, treball cooperatiu, meto­de Glifing i projecte de robótica Scrach
A més, hi ha serveis educatius com acollida matinal, menjador escolar, activitats extraescolars i reforç escolar promocionats per l’Ajuntament de Gava i per Càritas.