Escola Salvador Lluch

“Tots junts fem escola”

El principi “Tots junts fem escola” inspira la comunitat educativa per tal d’implicar tothom i crear l’escola en la qual creiem

Ubicada al carrer de Sant Joan 31, disposa de 2 línies de P3 a 6é de primària

Espais d’aprenentatge variats amb metodologies diverses possibiliten assolir les competències i capaci­tats amb projectes. treball cooperatiu, racons, ambients, tallers, creació de projecte solidari de manera cooperativa, accions coma escala sostenible, media­ció com a prevenció del benestar emoci­onal i social, apadrinaments entre grans i petits, patis amb jocs alternatius, es­pais de lectura lliure, hort escolar, aquari d’escola, celebració de tradici­ons, i molles altres. Els cursos d’ esquí, la formació esportiva a l’estadi, les sor­tides, els viatges, les colònies també són estratègies per complementar les experiències educatives fora del centre.

Escola GEP (generació plurilingüe) amb l’anglès i auxiliar de conversa quan és possible, molt present arreu, així com la tecnologia: POI, robòtica, tauletes, ordinadors portàtils. chromebooks, taule­tes de llum com a instruments integrats en el procés d’aprenentatge.

Vetllem pel benestar de nens i nenes i volem que totes les accions de l’es­cola tinguin sentit, valor i coherència. L’aprendre a aprendre, els valors i l’esperit crític i participatiu són presents arreu.

Pares i mares cada dia més presents a l’escola en activitats i estratègies diver­ses permeten implicar tantes les famí­lies i escoltar toles les veus. Una AMPA capaç de proposar i assumir reptes així com de gestionar una “Escola de pares i mares” per a les famílies del centre, una “Comissió de pati”, extraescolars.

L’escola està al dia de les últimes tendències pedagògiques. amb una forma­ció constant dels seus professionals i amb el contacte directe amb la univer­sitat com a escola formadora de nous docents.

L’equip de treball sistemàtic entre les llars d’infants públiques, les escoles de primària i els instituts faciliten un itine­rari educatiu coordinat i amb acompanyament constant dels infants. Les ac­cions conjuntes com xerrades, Jornada Matemàtica, Sharing to Learn, etc. po­tencien el contacte entre centres i alum­nat de diferents edats.